Artikel 1 | Algemeen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.
 • Opdrachtnemer: Eagle TradeVision – KvK nr.: 32 09 85 63.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 | Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, behoudens schriftelijk overeengekomen afwijkingen. Opdrachtnemer wijst eventueel door Opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden hierbij uitdrukkelijk van de hand.
 2. Opdrachtgever aanvaardt dat Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht gehouden is om gedrags- en beroepsregels na te leven. Opdrachtgever verklaart de uit deze regels voor Opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen volledig en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 3 | Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes of aanbiedingen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij Opdrachtnemer in zijn aanbiedingen of prijsopgaves aan Opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft vermeld.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen, binnen een termijn van 30 dagen. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor beschikbare capaciteit elders in te zetten.
 3. Mocht de opdracht mondeling zijn verstrekt zonder schriftelijke opdrachtbevestiging, dan komt de overeenkomst tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de opdracht aanvaardt.
 4. De overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk, dan wel mondeling.
 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
 6. De overeenkomst wordt verstrekt op basis van exclusiviteit hetgeen inhoudt dat het Opdrachtgever niet is toegestaan om een opdracht met eenzelfde strekking, doel of beoogd resultaat aan een andere partij te verstrekken.
 7. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 | Medewerking door Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet ander voortvloeit.
 3. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de van of namens Opdrachtgever verkregen stukken te vermenigvuldigen voor gebruik binnen haar eigen organisatie of ten behoeve van ingeschakelde derden, zulks voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

Artikel 5 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatsverbintenis, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt en neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Dit betekent dat Opdrachtnemer, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, het recht heeft bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend, tenzij deze werkzaamheden vallen binnen de zorgplicht van Opdrachtnemer.

Artikel 6 | Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke Opdrachtnemer heeft gebruikt of ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, voor zover deze rechten uit de wet voortvloeien of in licentie zijn gegeven. Daarnaast blijven alle overige intellectuele eigendomsrechten die reeds voor de datum van het tot stand komen van de overeenkomst aan Opdrachtnemer in eigendom toebehoorden of in licentie zijn gegeven, aan Opdrachtnemer c.q. de licentiegever toebehoren.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in het vorige lid bedoelde producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-)contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij Opdrachtnemer hiervoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan deze producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ten behoeve van het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7 | Honorarium

 1. Het aan Opdrachtnemer toekomende honorarium wordt bepaald zoals omschreven in de opdrachtbevestiging. Aan de begrippen die in de opdrachtbevestiging en in deze voorwaarden worden gehanteerd, worden de volgende betekenissen toegekend:
 2. succesfee: het honorarium dat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd wordt op het moment dat de transactie wordt uitgevoerd;
 3. retainer: vergoeding die toegekend wordt onafhankelijk van de realisatie van de transactie en / of resultaat van de opdracht;
 4. transactie: de levering van de activa en passiva van een gehele of het gedeelte van een onderneming of de levering van aandelen, zoals omschreven in de opdrachtbevestiging;
 5. koper en verkoper: de partijen die betrokken zijn bij een transactie als overnemer(s) en overdrager(s), waarbij tevens geldt dat één van beiden Opdrachtgever is;
 6. transactiewaarde: de totale contante geldswaarde van al hetgeen koper aan verkoper, onmiddellijk of op termijn of op andere wijze dan in geld, vanwege de transactie verschuldigd is, inclusief het bedrag van alle leningen die koper van verkoper overneemt en vermeerderd met het dividend dat aan verkoper is of zal worden uitgekeerd na de totstandkoming van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 7. Wordt de transactie in delen of in termijnen uitgevoerd, dan wordt Opdrachtgever de overeengekomen succesfee verschuldigd over de totale transactiewaarde op het moment dat de eerste levering wordt uitgevoerd. Is de transactie meer dan zes maanden na het sluiten van de koopovereenkomst waarin de transactie is vastgelegd, nog niet uitgevoerd terwijl geen sprake is van ontbinding van de koopovereenkomst, dan is Opdrachtgever een honorarium aan Opdrachtnemer verschuldigd dat gelijk is aan de succesfee die bij het wel uitvoeren van de transactie verschuldigd zou zijn geweest.
 8. Wordt de exclusiviteit als bedoeld in artikel 3.6 door Opdrachtgever geschonden, dan wordt Opdrachtgever op het moment van schending een honorarium aan Opdrachtnemer verschuldigd dat gelijk is aan het honorarium dat Opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest als de opdracht ongewijzigd door Opdrachtnemer met succes zou zijn voltooid.
 9. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
 10. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 11. Het door Opdrachtgever verschuldigde honorarium wordt, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden en vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, op een factuur aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 8 | Betaling en incasso

 1. Betaling van het honorarium door Opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de op de factuur vermelde factuurdatum. Betaling van het honorarium door Opdrachtgever dient, ingeval een transactie wordt uitgevoerd, plaats te vinden op het moment van uitvoering van de transactie en voor zoveel mogelijk door inhouding op bedragen die ten gunste van Opdrachtgever zich onder de notaris die de transactie vastlegt, bevinden, tenzij anders overeengekomen.
 2. Opdrachtgever verleent door ondertekening van de opdrachtbevestiging onherroepelijke volmacht aan de notaris die de transactie vastlegt om het honorarium van Opdrachtnemer in te houden op één of meer bedragen die aan Opdrachtgever toekomen en namens Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit te betalen. Betaling dient te geschieden in wettig Nederlands betaalmiddel door middel van overboeking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen de onder 8.1 genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, tot incasso van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag over te gaan en vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Bovendien is Opdrachtnemer gerechtigd om alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die zijn gemaakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, ten laste van Opdrachtgever te incasseren.
 4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd te verlangen dat Opdrachtgever onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor betaling van de verschuldigde bedragen. 

Artikel 9 | Reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 8 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert aan Opdrachtnemer te worden meegedeeld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, dan dient Opdrachtgever de hieruit voortvloeiende reclame binnen 14 dagen na ontdekking aan Opdrachtnemer schriftelijke mee te delen.
 2. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Reclames schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

Artikel 10 | Leveringstermijn

 1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient deze voor de uitvoering benodigde informatie en materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
 2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn niet te beschouwen als een fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
 3. De overeenkomst kan door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij vast is komen te staan dat uitvoering daarvan blijvend onmogelijk is of indien Opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een na afloop van de overeengekomen termijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 11 | Ontbinding 

 1. Indien een van partijen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan de andere partij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Een zodanige ontbinding geschiedt door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling (en derhalve zonder dat gerechtelijke tussenkomst is vereist). Alvorens de overeenkomst kan worden ontbonden, dient de in gebreke zijnde partij schriftelijk per aangetekende brief en gemotiveerd in gebreke te zijn gesteld en een termijn van 14 dagen te zijn gegund om haar verplichtingen alsnog na te komen.
 2. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid, alsmede het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien: 
 3. de andere partij de beschikking over haar gehele vermogen of een wezenlijk deel daarvan verliest of dreigt te verliezen;
 4. de andere partij surseance van betaling aanvraagt;
 5. de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard.
 6. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 7. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 8. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 | Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een professionele dienstverlener kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie aan Opdrachtnemer heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 3. De resultaten van toepassing en gebruik van de door Opdrachtnemer verrichte studies, adviezen en werkzaamheden zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten Opdrachtnemers invloed vallen. Ofschoon de opdracht door Opdrachtnemer naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Opdrachtnemer derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door hem verrichte studies en verstrekte adviezen.
 4. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het door Opdrachtnemer in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium, een en ander tot een maximum van € 10.000,- (zegge: tien duizend euro).
 5. Bij opdrachten met een looptijd langer dan 6 maanden, geldt de beperking van de aansprakelijkheid tot het honorarium van maximaal 6 maanden.
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de door Opdrachtnemer in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.
 8. De in de artikelen 12.2 tot en met 12.4 neergelegde aansprakelijkheids- beperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben. Opdrachtnemer is gemachtigd om namens Opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van ingeschakelde derden te aanvaarden.
 9. Opdrachtnemer staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden brief, e-mail of andere informatiedrager, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Artikel 13 | Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden in ieder geval één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 14 | Afstand van rechten

Het niet direct afdwingen van enige bepaling of voorwaarde in de overeenkomst door Opdrachtnemer zal haar rechten en bevoegdheden onder de overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien dit schriftelijk is gedaan.

Artikel 15 | Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie welke partijen hebben verkregen met betrekking tot de uitvoering en vervulling van de opdracht, tenzij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking verplicht.
 2. Behoudens wederzijdse toestemming zijn partijen niet gerechtigd de informatie die door partijen ter beschikking wordt gesteld voor een ander doel aan te wenden dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 3. Tenzij daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

Artikel 16 | Nawerking

De bepalingen van de overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat deze ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en beide partijen blijven binden.

Artikel 17 | Conversie en strijdigheid met opdrachtbevestiging

 1. Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 2. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen bepalingen.

Artikel 18 | Geschillen, toepasselijk recht en forumkeuze

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 | Wijziging van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst.