“Hoe kom ik aan geld voor mijn bedrijf?”

Als ondernemer bent u continu bezig met uw bedrijf. U denkt in mogelijkheden, u wilt ondernemingskansen benutten, investeren en daarbij het liefst niet met de mogelijke beperkingen van de kapitaalmarkt worden geconfronteerd.

Onze stelling luidt: voor goede ondernemers en hun plannen is er altijd wel een financiering te vinden! Wij krijgen dan steevast de bal terug: “Wat is een goede ondernemer en over wat voor soort financiering heb je het dan?”

Waarom heeft u een financiering nodig?
Waarvoor en hoeveel geld heeft u nodig? Hoeveel risico wil de verschaffer van het kapitaal lopen? Wat steekt u er zelf in. Is uw bedrijf een start-up of volwassen. Is de financiering voor een overname? Valt er een subsidie te verkrijgen? Welke zekerheden eist de financier? Wat is uw creditrating (risico dat u niet meer kunt betalen)? Is uw verhaal solide onderbouwd? Kortom, een hoop vragen waar u zichzelf terdege op zou moeten voorbereiden, ongeacht wie uw onderneming geld gaat verstrekken.

Het regelen van een bedrijfsfinanciering vraagt om een gedegen voorbereiding, onderbouwing en een juiste communicatie met de diverse stakeholders. Wij treden nooit op voor vrager en aanbieder. We kunnen wel van beide kanten naar een financieringsvraagstuk kijken, bijvoorbeeld of het verstandig is om op een financieringsverzoek in te gaan.

Eisen gesteld aan de zakelijke kredietnemer
Bezint eer ge begint, is een bekend spreekwoord dat zéér van toepassing is op het aanvragen van een financiering. Er worden vaak behoorlijk wat eisen gesteld aan de kredietnemer, we benoemen hierbij enkele ‘checks’:

 • is het noodzakelijk om (duur) geld extern op te halen, of is er liquiditeit uit bijvoorbeeld beter werkkapitaal management te behalen?;
 • is er een realistisch businessplan;
 • op welke stuurinformatie neemt u uw beslissingen, nu en toekomstig?;
 • doel, vorm en grootte van de financiering, wat is de investerings- en financieringsbegroting?;
 • past de financiering bij uw bedrijf en bij de financiers?;
 • dekking van het te financieren risico, zekerheden, eigen vermogen;
 • wees eerlijk en realistisch omtrent (prognoses) van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit;
 • anticipeer op de informatiebehoefte van de financier (bijv. jaarverslagen en prognoses, ratio’s, scenario’s) t.b.v. een gedegen financieringsmemorandum.

Wij kennen de eisen van financiers. Wij treden op als procesbegeleider, vraagbaak, zetten partijen op scherp en regelen uw financiering.

Stappen financieringsaanvraag
Op hoofdlijnen volgen we in de regel de onderstaande stappen, hier uitgaande van een financieringsaanvraag:

 1. situatie in kaart brengen, vaststellen van de uitgangspunten;
 2. financiële checks, prognoses en risico’s doornemen, vaststellen haalbaarheid;
 3. indien noodzakelijk, aanpassingen bespreken en doorvoeren;
 4. opstellen van het financieringsmemorandum;
 5. selectie financiers / investeerders;
 6. uitzetten in de kapitaalmarkt, voeren van gesprekken;
 7. beoordelen aanbod en onderhandelen;
 8. contracten en afsluiten.

Eagle TradeVision heeft vele financieringen in vele vormen voor ondernemers verzorgd. Door onze kennis van de (internationale) kapitaalmarkt, de partijen, door creativiteit en het inschatten en beheersbaar maken van de risico’s bij financieringsoplossingen. Door u te begeleiden, coachen en adviseren bij uw financieringsvraagstukken. Door het maken van het financieringsplan en het uitonderhandelen van de juiste condities.

Kapitaalmarkt
De wereldwijde kapitaalmarkt is een zéér grote, doch ook zéér niet-homogene markt.
Wij houden zo goed mogelijk zicht op de trends, mate en soort van aanbod, alsmede accentverschuivingen tussen diverse aanbodpartijen, in eerste instantie binnen Nederland en Europa.
De crisis heeft er voor gezorgd, dat aanbod van bancair (relatief goedkoop) rentedragend vreemd vermogen onder steeds stringenter EU-beleid wordt uitgezet. Steeds meer ondernemers zijn bij hun geldvraag gefrustreerd en tegen dit gewijzigde bancaire beleid ‘opgebotst’ en derhalve op zoek naar alternatieven.

Wij hebben goede relaties met alle bancaire financiers, doch tevens met diverse andere partijen, die risicodragend kapitaal verschaffen, zoals private equity partijen, investeerders en de steeds interessanter wordende groep van syndicaat of individuele ‘informal investors’, ook internationaal.
Juist mengvormen van aanbod, met eigen- en vreemd vermogen financieringen zijn steeds meer in opmars.

Daarnaast is er aanbod vanuit de (Nederlandse) overheid met een hele trits aan subsidies, borgstellingen, bedrijfsfinancieringen en fiscale voordelen voor zowel MKB als grote ondernemingen. Wij noemen slechts het Borgstelling MKB Krediet (BMKB), Garantie Ondernemingsfinanciering (GO), Groeifaciliteit, Microkrediet en Innovatiefonds MKB+.

Andere partijen als verzekeraars en pensioenfondsen zijn bezig om risicodragende kredietfondsen op te zetten. Op de NPEX-beurs vinden beleggers en MKB-bedrijven elkaar rechtstreeks. Er bestaan diverse kredietunies en ook binnen de EU ontstaan nieuwe initiatieven, zoals de Europese Investerings Bank (EIB).
Tot slot is crowdfunding een ontwikkeling met diverse (internationale) platforms van vraag- en aanbod, die de beginfase duidelijk voorbij is.


Er leiden meerdere wegen naar Rome!

Financieren is creatief zijn . . .