Veelgestelde vragen bij . . . . bedrijfsovername

De overdracht van een bedrijf is een complexe, doch vooral ook een ingrijpende en dikwijls een aangrijpende aangelegenheid. De meeste ondernemers maken een bedrijfsoverdracht slechts éénmalig in hun leven mee en worden daarbij voor vele, vaak onverwachte, vragen gesteld. Soms rationeel van aard zoals over financiële, juridische en fiscale zaken. Soms juist met een heel emotionele lading.

Eagle TradeVision helpt ondernemers graag bij het oplossen van deze vragen. Een aantal van de veelvuldig terugkerende vragen hebben wij met een antwoord alvast voor u op een rij gezet. Bij de vragen wordt uitgegaan van de verkoop van een bedrijf. Veel vraagstukken keren ook terug bij de aankoop van een bedrijf.

Veelgestelde vragen bij . . . . bedrijfsovername

1Waarom worden bedrijven verkocht?

Dit is toch een voor de hand liggende vraag . . . ? Er zijn heel veel redenen aan te voeren, waarom een bedrijf wordt verkocht. De meest voor de hand liggende redenen komen we vaak tegen, zoals bijvoorbeeld een combinatie van ‘DGA-op-leeftijd’ en ‘aanvulling op de pensioenvoorziening’.

In het algemeen kunnen zowel persoonlijke als zakelijke redenen aan een bedrijfsoverdracht ten grondslag liggen. Helaas hebben we in de crisistijd, vaker dan de ondernemer lief was, moeten adviseren niet te verkopen. Het “sentiment in de markt” was niet goed: dit werd mede gedreven door verslechterde vooruitzichten op het realiseren van verdiensten voor een kandidaat-koper en door de weerbarstige (bancaire) financieringsmogelijkheden. Of simpelweg, omdat de verwachte opbrengst onvoldoende cash zou opleveren om het pensioen mee te financieren. Hoezo dus tijdig stoppen en het bedrijf is mijn pensioen?

We zien nu dat er bij strategische partijen en participatiemaatschappijen meer financieringsmogelijkheden zijn, veelal in combinatie met ingebracht bancair vreemd vermogen. Ook de economische vooruitzichten zorgen voor gezondere prognoses bij de ontwikkeling van bedrijven, zeker de conjunctuurgevoelige bedrijven. Er worden ook meer zogenaamde ‘strategische partnerships’ aangegaan (bijvoorbeeld samengaan branche (aanpalende) activiteiten, zoals Telecom en IT of consolidatie in de bouw- en installatiebranche).

Het komt ook voor dat we worden gevraagd voor bemiddeling bij het uittreden van aandeelhouders of dat er delen van het bedrijf worden verkocht, al of niet gedwongen (door onenigheid of erger, overlijden of ziekte). Of, en dat gebeurt tegenwoordig steeds vaker, dat de jongere generatie ondernemers als ‘serial entrepeneur’ door het leven gaat en afscheid neemt van de huidige bedrijfsactiviteiten en op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging. Er is heel veel mogelijk. Het is daarom van belang uw eigen uitgangspunten goed te (onder)kennen.

Wat ons betreft start een bedrijfsoverdrachtproces met het achterhalen van uw uitgangspunten, als onderdeel van een vooronderzoek. Op basis hiervan bepalen wij namelijk, uiteraard in overleg, de vervolgstappen. Is het bedrijf te verkopen, wanneer, aan wie, etc.? Kortom: wat is de verkoopstrategie?

Wat soms niet mogelijk lijkt, is door creativiteit in denken wél mogelijk en daarom kunnen bedrijven ook worden verkocht. Voor Eagle TradeVision is het achterhalen en uitvoeren van wat wel kan om te komen tot een deal, één van de uitdagingen in het bedrijfsoverdrachtproces.

2Wie koopt mijn bedrijf?

Wij maken een onderscheid tussen interne en externe partijen. Bij interne partijen moet u denken aan opvolgers binnen de familie of één of meer managers die uw positie overnemen, middels een ‘management-buy-out’. Punten van orde zijn: fiscaliteit, financierbaarheid, gunning / behoud van karakter van het bedrijf en is de opvolger ‘de juiste vent’ -of vrouw vanzelfsprekend- voor ‘de tent’?

Er zijn een aantal soorten externe partijen te onderscheiden: strategische kopers, die een zogenaamd synergievoordeel behalen bij aankoop door besparingen, kennis- en marktaandeel, uitbreiding van assortiment, etc. Deze strategische kopers kunnen divers van aard zijn, zoals uw concurrent, leverancier, afnemer of zelfs partijen uit een aanpalende markt.

Daarnaast zijn er financiële partijen met een strikte focus op het behalen van financieel rendement, denk hierbij aan informal investors, private equity- en venture capital partijen.

Tot slot kan er nog een economische of juridische fusie optreden, waarbij mengvormen van samengaan tussen bedrijven kan plaatsvinden.

3Is mijn bedrijf te verkopen?

Het gezegde “op elk potje past een deksel”, is meestal ook wel toepasbaar bij bedrijfsoverdracht. En een goed draaiend bedrijf lijkt op voorhand beter te verkopen dan een niet goed draaiend bedrijf.

De mate van verkoopbaarheid is naast performance ook afhankelijk van of er belangstelling voor wordt gecreëerd, of de tijd rijp is gelet op de marktomstandigheden en of een koper meerwaarde toekent boven de prijs die de koper er voor wil betalen (en mogelijkerwijs kan financieren).

De vraag is ook of er voldoende tijd is om naar een koper te zoeken, of er actief genoeg wordt gezocht en of op de juiste manier de juiste partijen worden benaderd.

In de regel doen wij altijd een vooronderzoek naar de verkoopbaarheid van een bedrijf, alvorens samen met de ondernemer te besluiten het bedrijf naar de markt te brengen.

4Wat is de waarde van mijn bedrijf?

De waarde van een bedrijf (en in het verlengde daarvan, de waarde van de aandelen, uitgaande van de rechtspersoon Besloten Vennootschap) is een subjectief begrip. “De waarde” van een onderneming of object van waardering, bestaat niet.

Een waardebepaling kan echter wel worden geobjectiveerd, zeker wanneer er historie aanwezig is, het een onderneming betreft met een relatief normale winstontwikkeling en opererend in een sector die een min of meer stabiele ontwikkeling te zien geeft. Een waardebepaling is derhalve richtinggevend.

Tevens vertegenwoordigd een vastgestelde waarde niet de prijs die er mogelijkerwijs voor een bedrijf zou kunnen worden betaald. De prijs wordt bepaald door de markt, in de regel door onderhandeling hierover tussen de partijen.

Bij een waardebepaling is het belangrijk te weten wat voor rendement het bedrijf heeft behaald en zal gaan behalen. Wij beoordelen naast de (genormaliseerde) winst, ook de solvabiliteit, de reserves en het vermogen om toekomstige gezonde vrije kasstromen te genereren (voor de koper of financier).

Afhankelijk van de situatie, wordt vervolgens bepaald welke waarderingsmethode de beste is. Wij kennen alle methoden en passen deze toe. De nadruk ligt op economische waarderingsmethoden, waarbij toekomstige vrije kasstromen richting gevend zijn, naast het te verwachten risico voor de financiers. De Discounted Cash Flow methode of een variant hiervan is dan de meest geëigende methode.

Bezijden de financiële kant van de zaak, wordt er ook beoordeeld of er waarde bepalende aspecten meespelen vanuit het perspectief van een kandidaat-koper. Een strategische koper zal in de regel een hogere prijs willen betalen dan bijvoorbeeld een financiële koper.

5Hoe financiert de koper de overname?

Het antwoord op deze vraag kan voor een groot deel worden gegeven in aansluiting op de vraag wie de koper is en welke uitgangspunten er worden gehanteerd, zowel door de verkoper als de koper.

Bijvoorbeeld een management-buy-out is lastiger te financieren, gelet op de inbreng van eigen middelen en vaak is een groot deel (bancair) vreemd vermogen noodzakelijk. Of bent u als verkoper bereid onder voorwaarden met een earn-out akkoord te gaan? Er zijn vele valkuilen, waarmee u rekening dient te houden.

Niet onbelangrijk is ook vast te stellen wat er wordt verkocht. Als het bedrijfspand ook in eigendom is en kan worden ‘mee verkocht’, komt er meer bij kijken. Want is het onroerend goed volledig afgestemd op de bedrijfsvoering? Kan een koper het betalen? Of wordt er besloten het pand niet te verkopen en (voorlopig) te verhuren aan koper.

Een bank blijft letten op wie de koper is, of er een gedegen bedrijfsplan is opgesteld, wat de kasstromen zijn ter dekking van de financiering, de rente en aflossing. Hoeveel eigen vermogen wordt ingebracht, hoeveel zekerheden kunnen er worden gevestigd, tegen welke dekking en garanties. Niet zelden wordt aan de verkoper door de bank ook om garanties gevraagd. En is dit wel in het belang van u als verkoper?

Wij beoordelen tijdens het eerste contact met de kopende partij of de financiering een haalbare kaart is. Bij de vervolgstappen worden er namelijk veel bedrijfsgegevens (wel onder geheimhouding) bekend gemaakt aan een kopende partij. Als dit een concurrent is en deze partij blijkt “opeens” de financiering niet rond te kunnen krijgen, is dit niet in uw voordeel. Naast dit aspect scheelt het tijd en daarmee geld, als er in een vroegtijdig stadium duidelijkheid over de financiering van de deal ontstaat.

Als het bedrijf overgaat naar één (of meer) van de kinderen, spelen er weer andere zaken een rol. De transactiewaarde dient zakelijk verantwoord te zijn. De fiscus is een zeer kritische beoordelaar bij overnames in de familiesfeer. Soms zijn dan financieringsconstructies te prefereren boven de zachte prijs, zeker als er familieleden niet betrokken zijn bij het bedrijf, doch wel hun rechten hebben. Wij wijzen ook op de Bedrijfs Opvolgings Regeling (website Belastingdienst).

6Wat is de Bedrijfs Opvolgings Regeling bij overdracht binnen de familie?

De Bedrijfs Opvolgings Regeling (BOR) is van kracht in het kader van opvolging en financiering van bedrijfsovername binnen de familiesfeer. Als één van de kinderen de onderneming voortzet, kan er van deze regeling gebruik worden gemaakt.

Als een erfgenaam een onderneming erft of geschonken krijgt en niet zelf voortzet, dan moet er over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting worden betaald.

De intentie van de BOR is dat de opvolger minder of geen belasting hoeft te betalen. Op hoofdlijnen komt de BOR op het volgende neer. De fiscus bepaalt de ondernemingswaarde op basis van de ‘going concern’ waarde (ondernemingsvermogen + goodwill) en de ‘liquidatiewaarde’ (waarde activa).

Over de hoogste waarde dient belasting te worden betaald, onder voorwaarden van vrijstellingen en betalingsregelingen. Grofweg gesproken, hoeft er geen belasting te worden betaald bij een ondernemingswaarde onder de € 1 miljoen. Met betrekking tot de voorwaarden en hoe de werking is geregeld, verwijzen wij naar de website van de Belastingdienst. Tevens wijzen wij er op dat de wetgeving en uitvoering hiervan regelmatig aan verandering onderhevig is. Voor uw gemak kunt u ook deze regeling op onze site downloaden.

U kunt zich voorstellen dat er discussie kan ontstaan over de invulling en naleving van de betreffende regeling. EagleTradeVision waardeert ondernemingen ten behoeve van bedrijfsovername. Daarnaast werken wij graag samen met een (of uw) fiscalist, om een mogelijke BOR regeling voor uw situatie te beoordelen en te regelen.

7Hoe lang duurt het verkoopproces?

Een half jaar tot een jaar is als leidraad te hanteren. Soms korter, soms langer. Diverse factoren bepalen de snelheid en doorlooptijd van het proces. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan uw eigen uitgangspunten, de branche, de gezondheid van het bedrijf, de tijdigheid en juistheid van aanleveren van administratie en managementrapportages, de juridische- en fiscale structuren. Is er wel of geen noodsituatie?

Te snel willen zijn is niet altijd in uw voordeel, denk hierbij aan de tijd die dan ontbreekt om ‘waarde-verhogende’ maatregelen te nemen of uzelf (en uw partner wellicht) op de emotionele kant van de zaak voor te bereiden. Soms lopen ondernemers er veel langer dan een jaar mee in hun hoofd, voordat tot daadwerkelijke actie wordt overgegaan. In ieder geval is het zéér onverstandig onvoorbereid aan de verkoop van uw bedrijf te beginnen.

Wij stellen het voor onszelf als taak, om de zaken goed met u voor te bereiden. Of dit nu gaat om herstructurering, het maken van een helder en concreet Informatie Memorandum of gedegen afstemming over de beste voorwaarden. Daarbij is ‘kort op de bal blijven spelen’ tijdens alle fasen van het verkoopproces belangrijk. De voorbereidingstijd, verdient u aan het eind van de rit in uw voordeel terug.

8Wat hou ik aan netto geld over aan een deal?

De waarde van uw bedrijf is niet gelijk aan het netto geldbedrag dat u aan de verkoop zal overhouden! Naast de begeleidingskosten van de transactie, dient u er ook rekening mee te houden dat een koper de onderhandelingen met u wil aangaan. Hieruit ontstaat in de regel een verschil tussen waarde en prijs.

Naast de prijs is de financiering structuur (laat u voorlopig nog geld achter in de zaak of gaat u akkoord met een earn-out constructie?) en de belastingclaim van groot belang. Het is tevens van belang wat voor soort transactie er wordt gerealiseerd: overdracht van aandelen of een activa-passiva transactie; bijvoorbeeld bij de laatste moet over de stille reserves en goodwill belasting worden betaald. Verkoopt u aan derden of blijft het bedrijf in de familie? Er zijn belastingvrijstellingen bij overdracht aan familie.

Met andere woorden, het is nogal afhankelijk van een groot aantal factoren en is niet op voorhand zo even te bepalen. Wij overleggen graag met u (en uw fiscalist / accountant) wat in uw situatie het beste is.

9Waarom begeleiding door een gespecialiseerde en professionele intermediair?

U kunt de verkoop van uw bedrijf zonder begeleiding doen, of samen met uw accountant. U bent als ondernemer een ervaren onderhandelaar en de ambassadeur van uw bedrijf. Uw accountant kent u al jaren, toch?

Het verkopen van uw bedrijf is anders dan de verkoop van een product of dienst. In principe maakt u ‘de deal’ maar één keer. Het is complexer. Los van de emotie, het bepalen van waarde en het uitonderhandelen van een prijs, zijn kostbare fouten bij het opstellen van de condities snel gemaakt. Vaak bent u na de verkoop ook nog betrokken bij uw oude bedrijf, al is het voor de overdracht van de gehele operatie. U bent daardoor veel kwetsbaarder als onderhandelaar.

De accountant kent zijn eigen professie en is op dat vlak vakbekwaam en in principe streven wij naar een prettige samenwerking met uw accountant, binnen het kader van zijn of haar specialisme, bij de bedrijfsoverdracht. Echter, heeft uw accountant voldoende ervaring met bedrijfswaardering of het dealtraject? Heeft men het juiste netwerk en de tijd om buiten de eigen kring om, actief naar de juiste kopers te zoeken? En deze ook te vinden en te binden? Hoe wordt uw onderneming aan kandidaat-kopers gepresenteerd? Bedenk ook, dat er een risico voor uw accountant bestaat, dat deze zijn klant (uw bedrijf) kwijtraakt.

Wij treden bovendien onafhankelijk op. Wij kennen de valkuilen van het overname traject. Als gespecialiseerde en professionele intermediairs en dealmakers, zijn wij bezig met het begeleiden van uw doelstelling: het zo goed mogelijk verkopen van uw bedrijf. Graag merken wij daarbij op, dat wij niet uit het oog willen verliezen dat de deal voor alle partijen een goede deal moet zijn.

10Hoe worden de juiste kopers gevonden en benaderd?

Voordat wij kandidaat-kopers überhaupt benaderen, hebben wij met u in het vooronderzoek al een goed beeld gekregen van het soort van koper dat in aanmerking zou kunnen komen. We kunnen zodoende actief een strategische screening doen binnen de branche of ‘aanpalende’ branches, het (financiële) profiel van het bedrijf bepalen, hanteren van wel of geen toepassing van gunning, enzovoort. Er ontstaan zodoende clusters van kandidaat-kopers, waarbij wij ook nog een prioriteit kunnen aanbrengen op diverse vlakken.

Bij akkoord zullen wij deze partijen rechtstreeks en persoonlijk benaderen met een anoniem profiel, of via de onze vertrouwde en geëigende netwerkrelaties en kanalen. Zo hebben wij bijvoorbeeld toegang tot of zijn aangesloten bij de diverse openbare en (besloten) dealrooms van diverse aan- en verkoop platforms online.

Mede ook omdat wij een uitgebreid netwerk hebben opgebouwd door onze financieringsactiviteiten, weten wij ook waarnaar gezocht wordt door een diverse en grote groep van (oud-)ondernemers.

Tevens maken wij ook gebruik van gespecialiseerde databases, om het bedrijfsprofiel van de kandidaat-koper beter te beoordelen (eigenaren, welke activiteiten, financiële gegevens, concernrelaties en structuren, faillissementen, etc.). Naast onze eigen beroeps organisaties, liggen onze contacten breed en diep in ondernemend Nederland en ook daarbuiten bij diverse specialisten.

De meeste bedrijven in verkoop worden door ons ‘onderhands’, dat wil zeggen, niet via de openbare delen van de online kanalen, naar de markt gebracht. We sluiten het niet uit, doch de ervaring leert dat niet altijd de juiste partijen online actief zijn, laat staan reageren en ‘de goede verstaander’ heeft al snel door dat het om uw bedrijf gaat.

Kortom, een juiste profilering en prioriteitstelling in de benadering van kandidaat-kopers met een actieve inschakeling van ons netwerk, ondersteund door de juiste informatie, heeft ons tot dusver altijd geholpen de juiste partij(en) te vinden.

11Wat doet Eagle TradeVision wel als intermediair (en wat niet)?

Wat doen wij wel?

Wij treden op als procesbegeleider, adviseur en ‘dealmaker’ bij de verkoop of bij de aankoop van een bedrijf of bij fusie van bedrijven. Wij bespreken alle te nemen stappen vooraf. Onze rol is u te begeleiden en de regie te nemen bij een succesvolle overdracht van uw bedrijf en te komen tot een voor alle partijen goede deal.

Het onderstaande proces met bijbehorende werkzaamheden, doorlopen wij in de regel bij een volledige en succesvolle verkoopbegeleiding. We verwijzen ook naar ‘Proces bij bedrijfsovername’. De meeste bijkomende werkzaamheden worden door ons verzorgd. Onderdelen worden door kopende partij voor rekening genomen (logischerwijs de Due Diligence) of in goed overleg tussen partijen afgestemd.

Vooronderzoek
• Strategische oriëntatie en uitgangspunten;
• Doorlopen checklists “verkoop klaar maken” en waarde drijvers bedrijf;
• Waardering van de onderneming (bandbreedte waarde en vraagprijs indicatie);
• Verkenning omtrent potentiële kopers;
• Beslismoment: doorgaan verkoopproces of bedrijf nader verkoop klaar maken of stoppen.

Voorbereidingen
• Opstellen Informatie Memorandum en (anoniem) Verkoopprofiel;
• Zoeken en benaderen potentiële kopers (diverse methoden en kanalen);
• Vaststellen verkoopmethode (bijvoorbeeld veiling bij grote belangstelling).

Informatie fase
• Geheimhoudingsverklaringen;
• Verstrekken Anoniem Verkoopprofiel en / of Informatie Memorandum (één- of tweetraps traject);
• Verstrekken aanvullende informatie (indien noodzakelijk);
• Eerste verkennende gesprek(ken).

Transactie fase
• Onderhandelingen;
• Intentieverklaring (mede) opstellen;
• Due diligence onderzoek en openstellen (virtuele) dataroom;
• Vervolgonderhandelingen (vaak over garanties, vrijwaringen en aanvullende voorwaarden);
• Definitieve afspraken en verkoopprijs;
• Koopovereenkomst opstellen;
• Afhandeling (notaris akten, transport, ontvangen koopsom, etc.);
• Communicatie traject (diverse stakeholders kan eerder of later plaatsvinden).

Wat doen wij vooral niet?

Optreden voor zowel de verkoper als de koper, tijdens het verkoopproces. Het is of de één of de ander, ongeacht aan wie het bedrijf wordt verkocht. Het werkt niet, gelet op inhoud en mogelijke afwijking van de belangen van de diverse stakeholders.

We geven altijd het advies bij bijvoorbeeld verkoop aan een MBI-kandidaat of een MBO-kandidaat een eigen adviseur in de arm te nemen.

Wat wij ook niet doen, is als intermediair van verkoper, optreden als financieringsadviseur voor de koper. Wij kijken wel naar de financieringsstructuur en zullen het in de besprekingen met koper over financiering hebben. Wij bemiddelen niet zelf de koper naar een passende financiering. Wel zullen wij bij een earn-out regeling of vendor-loan door verkoper, altijd de belangen van onze cliënt-verkoper behartigen.

Een belangrijk onderdeel van het traject is het opstellen van de diverse contracten. Zeker bij activa-passiva deals, waar vele diverse contracten moeten worden opgesteld. Wij zullen dergelijke contracten en ook Intentieverklaring of de Koopovereenkomst, altijd willen laten toetsen door een daartoe gespecialiseerde jurist. In ons netwerk werken wij daarom ook graag samen met deze specialisten.

12Wat moet ik weten over te verstrekken garanties en vrijwaringen als verkoper?

Een koper van uw bedrijf heeft geen zin in “een kat-in-de-zak”. Met andere woorden; inzicht in mogelijke risico’s of kosten verbonden aan deze risico’s is van groot belang.

Waar praten we dan over? Bijvoorbeeld, de jaarcijfers moeten kloppen, de herkomst en besteding van middelen moet logisch te verklaren zijn, er dienen geen voor de koper onbekende claims te komen, dat het helder is dat alle belastingen, of sociale premies zijn voldaan. Personeelsdossiers moeten op orde zijn, dat er op de eigendommen (activa) geen beslagen of verpandingen liggen, dat de verstrekte informatie volledig en juist, enzovoort.

U weet zelf (hopelijk) als beste of er zaken spelen welke betrekking kunnen hebben op dergelijke risico’s. Derhalve worden er in de Intentieverklaring en later het Koopcontract zogenaamde garanties en vrijwaringen opgenomen.

Een garantie is een verklaring van de verkoper over de staat van de onderneming op het moment van verkoop. De garanties moeten kloppen. Bij in gebreke stelling, wil een koper afspraken op papier over schadevergoeding, waarbij beperking van aansprakelijkheid, de omvang van de claim, de duur dat er nog geclaimd kan worden en hoe men een mogelijke procedure wil laten verlopen, als richtlijnen worden opgenomen.

Een vrijwaring is een afspraak dat een specifiek reeds bekend risico of probleem voor rekening van de verkoper komt. Er kunnen legio zaken aan de orde zijn, denk aan ontslagprocedures, milieuverontreiniging, belastingclaims, etc. Los even van de uiteindelijke afloop en hoogte van de schade, vrijwaart de verkoper de koper voor alle risico’s en bijkomende kosten van dergelijke zaken. In tegenstelling tot een garantie worden de aansprakelijkheden uit vrijwaringen niet beperkt.

13Hoe wordt er rond de bedrijfsovername gecommuniceerd met de diverse partijen?

Het is zaak om tijdens de voorbereidingen en ook gedurende eigenlijk het grootste deel van het verkooptraject, zéér omzichtig te werk te gaan.

Bij een bedrijfsovername is er een veelheid aan ‘stakeholders’ betrokken, met diverse en vaak ook behoorlijk tegengestelde belangen. Denk eens aan uw personeel, de concurrentie, afnemers, enzovoort. En het gaat om geld . . . met de daarbij behorende emoties.

Soms is een vroegtijdige informatieverschaffing wel zinvol, echter de ervaring leert dat het niet verstandig is om over een voorgenomen verkoop te communiceren. Door te vroeg te (willen) communiceren ontstaat er onrust bij mensen. Het is niet op voorhand te zeggen, wat wel het juiste moment is. Soms bij het ondertekenen van de Intentieverklaring, soms pas als de handtekeningen bij de notaris zijn gezet (en het geld is ontvangen).

Gaat u er van uit dat uiterste discretie een tweede natuur is bij ons handelen rond bedrijfsoverdracht. Of het nu gaat om het plannen van afspraken, het opstellen van anonieme verkoopprofielen, het laten ondertekenen van geheimhoudingsverklaringen (vaak ook met boeteclausules), het op het juiste mandaat niveau laten ondertekenen van stukken of de contacten met collega-intermediairs en de diverse overige specialisten.

Wij stemmen altijd vooraf met u af of een potentieel geïnteresseerde partij in aanmerking komt om de relevante informatie, zoals het Informatie Memorandum en aanvullende zaken, ter inzage te ontvangen. Soms is er voorwerk te verrichten door geselecteerde medewerkers van uw bedrijf. U kunt zich mogelijkerwijs wel voorstellen dat hierbij onrust kan ontstaan en dat er in de communicatie zorgvuldig moet worden opgetreden.

14Wat zijn de kosten om mijn bedrijf te verkopen?

De verkoop van een bedrijf is specialisten (maat) werk. De ervaring leert, dat er bij verkoop al snel meer dan 100 uur aan begeleiding onzerzijds nodig is. Daarnaast dient u rekening te houden met de inzet van uren van andere specialisten, zoals accountant, jurist of fiscalist. Deze kosten worden door de betreffende specialist separaat gemaakt.

Wij werken niet met een ‘no cure no pay’ constructie.
Omdat blanco cheques niet graag worden afgegeven, wordt er van tevoren een uren begroting gemaakt met de fasering van het verkooptraject in combinatie met een uurtarief. Tevens hanteren wij een succesfee bij een geslaagde transactie en deze wordt vastgesteld als een percentage van de gehele transactiesom (inclusief de financiering onderdelen als earn-out of vendor loan). De hoogte van de succesfee is dus afhankelijk van én een geslaagde deal én van de omvang van uw bedrijf.

Er zijn mengvormen van vaste en variabele componenten te bespreken. Wij bekijken en bespreken graag de specifieke situatie, alvorens tot een finale afspraak met u te komen.

15Mijn vraag staat er niet bij . . . !

We hebben een selectie gemaakt van de bij ons meest voorkomende vragen en hierop een antwoord gegeven. Het kan natuurlijk zijn dat uw vraag er niet bijstaat, of dat u graag wat dieper op de materie wil ingaan.

Neem gerust contact op om uw vragen te stellen, we beantwoorden deze graag. En als u het op prijs stelt om een persoonlijk gesprek aan te gaan of ‘eens gewoon van gedachten te wisselen’ inzake uw bedrijfsvoering of voorgenomen bedrijfsoverdracht, maken wij graag tijd hiervoor vrij. Zo’n afspraak verplicht u tot niets en is kosteloos.