Onafhankelijk, integer en respectvol handelen jegens eenieder staat zeer hoog in het vaandel van Eagle TradeVision.

Missie

Onze missie is het zo optimaal mogelijk begeleiden van u als ondernemer bij het bereiken van uw doelstellingen rond bedrijfsovername, bedrijfsfinanciering of complexere organisatievraagstukken. U staat bij ons centraal, waarbij voor alle partijen moet gelden: “resultaat telt”.

Resultaat schept waarde. Hierbij willen wij zo goed mogelijk onze diensten aanbieden, waarbij de klant deze als passend ervaart. Hierbij geldt ook dat wij ons houden aan privacy; niet alleen vanuit een basisgedachte, doch ook omdat wij in het zakelijke verkeer ons aan de wetgeving dienen te houden.

Privacy wetgeving

Eagle TradeVision is gebonden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor zover Eagle TradeVision persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB) en per 25 mei 2018 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt vindt dit plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet en (Beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Omgang met informatie

U als opdrachtgever stemt ermee in dat Eagle TradeVision vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen (voorheen) werkzaam bij, of voor, of verbonden aan Opdrachtgever, en/of diens cliënten of derden mag en kan verwerken in het kader van:

  1. een opdracht door Opdrachtgever aan Eagle TradeVision verstrekt;
  2. het voldoen aan een wettelijke verplichting;
  3. optimalisering van de dienstverlening;
  4. ter voorkoming, detectering en bestrijding van fraude en witwassen en
  5. interne zakelijke doeleinden.

Onder verwerken wordt in dit kader tevens begrepen het delen van deze gegevens met aan Eagle TradeVision gelieerde rechtspersonen en ondernemingen, en met derden betrokken bij de uitvoering van de opdracht, en bovendien het verwerken door verwerkers in dienst van Eagle TradeVision.

Vrijwaring voor schade

Opdrachtgever staat er voor in dat door hem verstrekte c.q. van hem afkomstige persoonsgegevens door Eagle TradeVision verwerkt mogen worden en vrijwaart Eagle TradeVision voor schade in verband met claims van betrokkenen of derden met betrekking tot de niet-naleving van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Maatregelen bescherming persoonsgegevens

Eagle TradeVision treft passende maatregelen om de van Opdrachtgever afkomstige persoonsgegevens te beschermen. Eagle TradeVision is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). Dit houdt in dat Eagle TradeVision beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Eagle TradeVision is er verantwoordelijk voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de UAVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

De UAVG verplicht Eagle TradeVision om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo vindt bijvoorbeeld de communicatie via de website via een beveiligde verbinding plaats.

Termijn

Eagle TradeVision bewaart de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens twee jaar, tenzij de wet of beroepsregels hiervoor een andere termijn stellen.

Inzage gegevens

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij Eagle TradeVision.